Diferenza entre tesoureiro e secretario financeiro

Para o funcionamento eficiente e eficaz dunha empresa é fundamental a presentación de informes financeiros precisos. Rexistros como gastos de capital, datos de ingresos, balances e fluxo de caixa son vitais independentemente do tamaño dunha empresa. Un informe financeiro preciso axuda ás empresas a ser transparentes financeiramente, a identificar os sectores de éxito e mellora, identificar oportunidades de negocio, mitigar erros e erros e definir estruturas comerciais. Con base nas estruturas empresariais, varios empregados facilitan este proceso nun negocio como tesoureiro e secretario financeiro. Aínda que ás veces se usan sinónimamente, os dous teñen diferenzas.

Quen é tesoureiro?

Trátase de persoal dunha entidade que supervisa todos os aspectos da xestión financeira. Os tesoureiros traballan en colaboración con outros membros da organización para salvagardar as finanzas nunha organización.

Entre os papeis de tesoureiro inclúense:

 • Supervisa todas as transaccións financeiras, incluído garantir que todos os sistemas financeiros estean en vigor
 • Garantir o cumprimento financeiro da lexislación
 • Presenta e supervisa os orzamentos nunha organización
 • Xestionar o financiamento nunha organización. Isto inclúe asesoramento sobre a estratexia de captación de fondos e asegurarse de que está de acordo coas políticas da organización e a lexislación pertinente
 • Informa sobre a situación financeira dunha organización e presenta as contas á dirección
 • Asesora ao consello sobre medidas financeiras e opcións de investimento
 • Establecer sistemas axeitados para pagamentos, contabilidade, xestión de caixa pequena e xestión de contas bancarias
 • Asegúrese de manter e manter os rexistros adecuados

Na maioría dos casos, o tesoureiro delega responsabilidades financeiras a persoal subalterno segundo o tamaño e a dinámica dunha entidade.

Quen é secretario financeiro?

Trátase dunha persoa que traballa baixo a supervisión do tesoureiro e xestor de finanzas para garantir que se levan a cabo as obrigas financeiras pertinentes.

As funcións dun secretario financeiro inclúen:

 • Recibir e rexistrar todas as transaccións de fondos no sistema financeiro
 • Xestionar desembolsos e reembolsos
 • Concilia e proporciona informes financeiros mensuais e anuais
 • Depositar fondos nas contas bancarias da empresa
 • Preparar e emitir autorizacións de pagamento segundo o aprobado polo tesoureiro ou xestor de finanzas
 • Asegúrese de que os rexistros financeiros están de acordo cos requisitos de auditoría da organización

Semellanzas entre tesoureiro e secretario financeiro

 • Ambos aseguran que se cumpren as políticas financeiras dunha empresa

Diferenzas entre tesoureiro e secretario financeiro

Deberes

Un tesoureiro supervisa todas as transaccións financeiras nunha organización, incluíndo o orzamento, a xestión de fondos, o cumprimento financeiro, o asesoramento do consello sobre medidas financeiras e a creación de sistemas financeiros adecuados. Por outra banda, un secretario financeiro recibe, rexistra e concilia as transaccións de fondos, elabora informes mensuais e anuais, elabora autorizacións de pagamento e tamén garante que os rexistros financeiros están de acordo coas políticas dunha entidade.

Complexidade do traballo

Un tesoureiro manexa un traballo complexo que require máis cualificacións e experiencia laboral. Por outra banda, un secretario financeiro manexa un traballo financeiro máis sinxelo que require menos experiencia laboral e cualificacións.

Toma de decisións

Un tesoureiro ten unha alta autoridade para tomar decisións e informa ao consello de administración. Por outra banda, un secretario financeiro ten a mínima autoridade para tomar decisións e informa ao tesoureiro ou ao director financeiro.

Tesoureiro vs. Secretario financeiro: táboa de comparación

Tesoureiro vs. Secretario financeiro

Un tesoureiro supervisa todas as transaccións financeiras nunha organización, incluíndo o orzamento, a xestión de fondos, o cumprimento financeiro, o asesoramento do consello sobre medidas financeiras e a creación de sistemas financeiros adecuados. Ten alta autoridade para tomar decisións. Ademais, a complexidade do traballo é alta, polo que require máis experiencia e cualificacións. Por outra banda, un secretario financeiro recibe, rexistra e concilia as transaccións de fondos, elabora informes mensuais e anuais, elabora autorizacións de pagamento e tamén garante que os rexistros financeiros están de acordo coas políticas dunha entidade. Un secretario financeiro ten a mínima autoridade para tomar decisións. A pesar da variación nos roles, ambos son vitais para garantir que unha empresa funcione de forma eficiente.

Últimas mensaxes de Tabitha Njogu ( ver todo )

Ver máis sobre: ,